Terms and conditions

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO - CHEMIA BUDOWLANA

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 5. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
 7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Postanowienia Ogólne
  1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym http://chemia-budowlana-sklep.pl prowadzony jest XPLO sp z o.o. (adres miejsca prowadzenia działalności i do korespondencji: ul. Wschodnia 23 85-779 Bydgoszcz) wpisaną do KRS pod numerem 0000462473; NIP 5542921124, REGON 341428142, adres poczty elektronicznej: [email protected]
  2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  3. Definicje:
   1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
   3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
   4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
   5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
   7. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.
   8. OFERTA – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Klientem złożona przez Sprzedawcę Klientowi w odpowiedzi na jego Zamówienie.
   9. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
   11. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://chemia-budowlana-sklep.pl
   12. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA - jest XPLO sp z o.o. (adres miejsca prowadzenia działalności i do korespondencji: ul. Wschodnia 23 85-779 Bydgoszcz) wpisaną do KRS pod numerem 0000462473; NIP 5542921124, REGON 341428142, adres poczty elektronicznej: [email protected]
   13. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
   15. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
   16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie Klienta stanowiące zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 2. Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych
  1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
   1. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.
   2. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
   3. Newsletter.
 3. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
  1. Odpłatność:
   1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
   2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
   3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
   2. Dostęp do poczty elektronicznej.
   3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 3.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 9.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 10.0.6 i wyższej.
   4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.
   5. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript
  4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  7. Szczegółowe warunki zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych określone są na stronie Sklepu internetowego pod adresem: http://chemia-budowlana-sklep.pl/pomocnik/krok-po-kroku.html
 4. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży
  1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący ma Oferta Sprzedawcy złożona w odpowiedzi na Zamówienie Klienta.
  2. Cena Produktu wskazana w Ofercie podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Obok ceny Produktu Oferta może wskazywać również koszt dostawy i płatności.
  3. Wiążącą ceną Produktu jest cena wskazana w Ofercie Sprzedawcy złożonej Klientowi w odpowiedzi na jego Zamówienie.
  4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień
   1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
   2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.
   3. Następnie Sprzedawca w ciągu 3 dni roboczych przesyła Klientowi Ofertę w odpowiedzi na złożone przez niego Zamówienie. Przesłanie Oferty następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta.
   4. Następnie Klient w ciągu 3 Dni Roboczych (okres związania Ofertą) może przyjąć Ofertę Sprzedawcy.
   5. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o przyjęciu Oferty zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
   6. W razie  przyjęcia Oferty przez Klienta Sprzedawca niezwłocznie potwierdza fakt jej przyjęcia poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta.
  5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek lub przesłane osobnym listem.
 5. Sposoby płatności
  1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności :
   1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
   2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki - płatność uiszczana jest kurierowi.
   3. Płatność za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie http://www.payu.pl/dla-sklepow/szeroki-wachlarz-uslug.
   4. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU.pl
   5. Spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495
   6. Płatność za pośrednictwem serwisu PayPal
   7. adres internetowy PayPal: http://www.paypal.com
   8. Obsługę płatności elektronicznych PayU  i PayPal prowadzą jako agenci rozliczeniowi.
   9. Płatność przelewem tradycyjnym lub elektronicznym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
    1. Bank: Bank Spółdzielczy Brodnica - Numer rachunku: 79948411922950095015500001
    2. Bank: PKO BP - Numer rachunku: 51102014750000860202188878
   10. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 6. Koszt, termin i sposoby dostawy
  1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
   1. Paczka pocztowa.
   2. Dostawa spedycją – firmą kurierską (paczka)
   3. Dostawa spedycją  - firma kurierska (paleta) - przesyłki o zwiększonych gabarytach.
   4. Dostawa spedycją  - całe samochody na kosz dostawcy spełniające kryterium minimum logistycznego: w przypadku styropianu 40 m3; przypadku wełny mineralnej 40 m3.
   5. Odbiór osobisty pod adresem wskazanym w umowie, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach wskazanych w umowie.
   6. Transport XPLO - samochody dostawcze o ładowności do 3,5 t. W uzgodnionej w umowie - cenie i czasie.
  2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w Ofercie. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta rodzaju materiału, sposobu dostawy oraz sposobu płatności.
  3. Termin dostawy Produktu do Klienta (uwzględniający czas kompletowania sklepu i czas dostawy przez przewoźnika), wynosi do 21 dni kalendarzowych  od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Dominujący realnie obowiązujący termin dostawy w sklepie wynosi 5 dni roboczych.  Czas ten należy liczyć w następujący sposób:
   1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego.
   2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  4. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 7. Warunki rozwiązywania umów o Świadczenie Usług Elektronicznych
  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).
   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Wschodnia 23; 85-779 Bydgoszcz.
   3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   4. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.
  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 8. Tryb postępowania reklamacyjnego
  1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
   1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
   2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Wschodnia 23; 85-779 Bydgoszcz.
   3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: ul. Wschodnia 23; 85-779 Bydgoszcz.
   4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
   5. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
  2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Wschodnia 23; 85-779 Bydgoszcz.
   2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
  3. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności:
   1. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego:
   2. Spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu – strona kontaktowa (www.payu.pl), formularz kontaktowy (www.payu.pl/kontakt/formularz-kontaktowy-dla-kupujacych), numer telefonu kontaktowego
   3. PayPal - adres internetowy PayPal: http://www.paypal.com
 9. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: ul. Wschodnia 23; 85-779 Bydgoszcz.
  2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu.
  3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
  4. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób.
  5. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
  6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 9.1 oraz 9.5; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
   1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  3. Rozstrzyganie sporów:
   1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
   2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Załącznik nr 1 "Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy"